2108824000

 

 

Αναστολή πλειστηριασμών

Ο ν. 4224/31.12.2013 για την αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας (όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος) από 1/1/2014 έως 31/12/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Προκειμένου να προστατεύσουν οι καταναλωτές την κύρια κατοικία τους θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στις τράπεζες έως τις 31 Ιανουαρίου 2014.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στη ρύθμιση υπάγονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ρύθμιση οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.), προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά δεν καταλαμβάνει τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, δηλαδή οφειλές από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ούτε και οφειλές που προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (α. 15 κ. 16 του ν. 3586/2007) ή οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Ο οφειλέτης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο περί αναστολής πλειστηριασμών, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε ΚΑΘΕ δανειστή του, μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

Αν δεν κατατεθεί η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση στις ως άνω προθεσμίες δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.

Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση (του ν. 1599/1986, όπως αντικ. Με την παρ. 13 του ν. 2479/1997), θα πρέπει

  1. 1) να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας (βλ. αναλυτικά τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο νόμο παρακάτω), καθώς και
  2. 2) να συμπεριλαμβάνεται η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000,00 ευρώ για τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

1. Το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) να είναι μικρότερο ή ίσο με 35.000,00 ευρώ. Για οικογένειες i) που βαρύνονται φορολογικά με 3+ τέκνα, ii) για άτομα με αναπηρία άνω 67% και iii) για άτομα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία άνω του 67% το αντίστοιχο ποσό προσαυξάνεται κατά 10%, δηλαδή θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 38.500,00 ευρώ.

2. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας τους, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των 200.000,00 ευρώ (ΠΡΟΣΟΧΗ! Κύρια κατοικία θεωρείται αυτή που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1)

3. Η αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 270.00,00 ευρώ. Για οικογένειες, i) που βαρύνονται φορολογικά με 3+ τέκνα, ii) για άτομα με αναπηρία άνω 67% και iii) για άτομα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, το αντίστοιχο ποσό προσαυξάνεται κατά 10%, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 297.000,00 ευρώ

4. Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20η Νοεμβρίου 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ. Για οικογένειες i) που βαρύνονται φορολογικά με 3+ τέκνα ii) για άτομα με αναπηρία άνω 67% και iii) για άτομα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία άνω του 67% το αντίστοιχο ποσό προσαυξάνεται κατά 10%, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 16.500,00 ευρώ. Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται στο παραπάνω ποσό των 270.000,00 ευρώ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ

Οι δανειστές κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορούν να ζητήσουν από τον οφειλέτη να τους προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από το αίτημα του δανειστή, ειδάλλως αίρεται η προστασία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.

Τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι:

- αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα (μετά το 2007) ή φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα (πριν το 2007),

- βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής,

- δηλώσεις Ε1 και Ε9,

- αποδεικτικό για το ύψος των καταθέσεων την 20/11/13,

- βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ,

- πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης,

γνωμάτευση αναπηρίας

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ : (Μηνιαία δόση = ετήσια δόση /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΣΗ : 10% του ετήσιου εισοδήματος μέχρι 15.000,00 ευρώ

                        + 20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος πάνω από τις 15.000,00 ευρώ

* Έμποροι & Ελ. Επαγγ.:

τουλάχιστον το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης

** Άνεργοι & χαμηλόμισθοι (μέχρι του ποσού του επιδόματος Ανεργίας):

Μηδενικές καταβολές

Εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

- Η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία δεν προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα τα οποία μπορούν να εκπλειστηριαστούν.

- Ο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) είναι σε ισχύ.

- Αν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από ένας, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις όλοι οι οφειλέτες.

- Για τον εγγυητή όμως ισχύει το εξής :

Εφόσον ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση για την Τράπεζα.