2108824000

 

 

12. 04. 04

Αναστολή πλειστηριασμού κύριας κατοικίας (υπ’ αριθμ. 2023/2012 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

Οι αιτούντες άσκησαν ανακοπή κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ και αναστολή κατ’ άρθρο 938 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές τους, υποβάλλοντας προς αυτούς πρόταση διακανονισμού των οφειλών τους. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής αιτήθηκαν την 29-4-2011 από την καθ’ ης αναλυτική βεβαίωση της οφειλής τους κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010.

Είναι φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και δεν έχουν περιέλθει με δόλο σε αδυναμία πληρωμής. Το χρέος τους προς την καθ’ ης δεν ανελήφθη τον τελευταίο χρόνο, αλλά το έτος 2007, ότε και συνήφθη μεταξύ τους η σύμβαση στεγαστικού δανείου. Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στον ν. 3869/2010, περαιτέρω δε ότι ακύρως επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του κατασχεθέντος ακινήτου τους από την καθ’ ης πριν αναφανεί εάν υφίσταται δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές τους και ακολουθηθεί η νόμιμη ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία. Για τους λόγους αυτούς το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να ανασταλεί άνευ εγγυήσεως η επισπευδόμενη σε βάρος των αιτούντων αναγκαστική εκτέλεση μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής τους.