2108824000

 

 

Αναστολή πλειστηριασμού κύριας κατοικίας (υπ’ αριθμ. 6798/2013 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών)

Οι αιτούντες άσκησαν ανακοπή κατ’ άρθρο 933 ΚΠολΔ και αναστολή κατ’ άρθρο 938 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές τους, υποβάλλοντας προς αυτούς πρόταση διακανονισμού των οφειλών τους. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής αιτήθηκαν την 26-10-2012 από την καθ’ ης αναλυτική βεβαίωση της οφειλής τους κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010, ενώ έχουν υποβάλλει αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Είναι φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας και δεν έχουν περιέλθει με δόλο σε αδυναμία πληρωμής. Έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια από την καθ’ ης και έχουν εγγραφεί τρεις συναινετικές προσημειώσεις στην ακίνητη περιουσίας τους, τα έτης 2007 οι δύο και 2009 η τρίτη σε χρόνο προγενέστερο της οικονομικής κτίσης που πλήττει τις ελληνικές οικογένειες και χωρίς να πιθανολογείται ότι μπορούσαν να προβλέψουν μεταγενέστερη οικονομική τους αδυναμία. Τα χρέη τους προς την καθ’ ης δεν αναλήφθησαν το τελευταίο έτος και είναι χρέη που δεν πηγάζουν από αδικοπραξία. Η αξία του κατασχεμένου ακινήτου τους εκτιμήθηκε στο ποσό των 121.500 ευρώ  και επομένως δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%, το οποίο όριο ανέρχεται με βάση τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 Ν. 3842/2010 για έγγαμο, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ανέρχεται σε 375.000 ευρώ.
Κατόπιν τούτων πιθανολογήθηκε ότι το κατασχεθέν ακίνητο υπάγεται στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως αυτή ισχύει σήμερα, και ότι συνακόλουθα θα ευδοκιμήσει ο σχετικός λόγος που προβάλλεται με την ανακοπή. Επιπλέον, πιθανολογήθηκε ότι οι αιτούντες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη, αν συνεχιστεί η σε βάρος του επισπευδόμενη αναγκαστική εκτέλεση. Επομένως, κρίθηκε ότι πρέπει να ανασταλεί η διενέργεια του επισπευδόμενου πλειστηριασμού έως την 31-12-2013. Τούτο διότι η χορηγούμενη αναστολή στηρίζεται στην πιθανολόγηση της ευδοκίμησης ανακοπής που στηρίζεται στη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, που ορίζει ως απώτερη ημερομηνία αναστολής των πλειστηριασμών κύριας κατοικίας την 31-12-2013, ανεξάρτητα από το χρόνο που έχει προσδιορισθεί για να συζητηθεί η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, η δε παραδοχή αντίθετης άποψης θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη επέκταση της προστασίας που παρέχει η εν λόγω διάταξη. 

.