2108824000

 

 

 Νέα επιτυχία του γραφείου μας. Απόρριψη αίτησης ασφαλιστικών νομής αυτοκινήτου. Υπ΄ αριθ. 1735/2013  απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Την 30-3-2011 καταρτίσθηκε μεταξύ της αιτούσας τραπεζικής εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία Χ (πωλήτρια του αυτοκινήτου) «σύμβαση χορήγησης δανείου για αγορά αυτοκινήτου, πωλήσεως αυτοκινήτου και σύστασης ενεχύρου» που αφορούσε την αγορά ενός αυτοκινήτου για την εξόφληση του οποίου χορηγήθηκε δάνειο ύψους 26.089 ευρώ από την τραπεζική εταιρεία με τρόπο αποπληρωμής 48 συνεχείς μηνιαίες δόσεις και παρακράτηση κυριότητας του αυτοκινήτου από την πωλήτρια εταιρεία Χ.

Με την αίτησή της, η αιτούσα τραπεζική εταιρεία ζητά να προστατευθεί η νομή του πράγματος, να της παραδοθεί δηλαδή το αυτοκίνητο.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η αίτηση της τραπεζικής εταιρείας πρέπει να απορριφθεί στην ουσία της ως αβάσιμη, αφού δεν πιθανολογήθηκε η νομιμοποίησή της για την άσκηση της ένδικης αίτησης.

Ειδικότερα, δεν πιθανολογήθηκε η εκχώρηση των δικαιωμάτων της ανωτέρω πωλήτριας εταιρείας Χ από την σύμβαση της πώλησης, την παρακράτηση κυριότητας και τη νομή του αυτοκινήτου, δεδομένου ότι από την προσκομιζόμενη σύμβαση δεν προκύπτει η εκχώρηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων της τελευταίας προς την αιτούσα τραπεζική εταιρεία και η μεταβίβαση της νομής του αυτοκινήτου.

Για τους λόγους αυτούς απέρριψε την αίτηση και επέβαλλε σε βάρος της αιτούσας τραπεζικής εταιρείας την δικαστική δαπάνη.