2108824000

 

 

Υπ’ αριθμ. 616/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (ποσοστό διαγραφής 38,98%) Απόρριψη ένστασης απαραδέκτου λόγω προγενέστερης ημερομηνίας της υπεύθυνης δήλωσης

Οι αιτούντες είναι σύζυγοι ηλικίας 72 και 65 ετών αντίστοιχα. Από αυτούς μόνον ο αιτών είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ, με μηνιαίο εισόδημα που ανέρχεται στο ποσό των 812 ευρώ, ενώ η αιτούσα δεν δικαιούται σύνταξη, λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας της.

Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής τους, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 700 ευρώ και αφορά τις δαπάνες τους για ενοίκιο, καθώς δεν διαθέτουν ιδιόκτητη οικία και μένουν σε μισθωμένη οικία, την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, την διατροφή, την ένδυση, τη θέρμανση και των πληρωμή των διαφόρων τελών.

Ο αιτών είναι κύριος σε ποσοστό 41,66% ενός οικοπέδου στο Δήμο Τρικάλων, συνολικού εμβαδού 372 τ.μ., εντός του οποίου υφίσταται μία παλαιά οικία 44 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 35.312,74 ευρώ. Το ακίνητο αυτό προτίθενται να χρησιμοποιήσουν στο μέλλον ως κύρια κατοικία τους.

Επιπλέον, είναι αποκλειστικός κύριος ενός αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 4.108 τ.μ. , αξίας 2.000 ευρώ, καθώς και ενός οχήματος μάρκας Datsun, 1.300 κ.ε., έτους πρώτης κυκλοφορίας το 1969, μηδενικής εμπορικής αξίας.  Η εκποίησή τους δεν κρίθηκε αναγκαία, καθώς δεν πρόκειται να παρουσιάσει άμεσα αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η αιτούσα δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία. 

Η συνολική οφειλή του πρώτου ανέρχεται στο ποσό των 21.471,42 ευρώ ενώ της δεύτερης στο ποσό των 17.853,85  ευρώ.

Η ένσταση περί απαραδέκτου της κρινόμενης αίτησης, λόγω του ότι η ημερομηνία των υπεύθυνων δηλώσεων, που κατέθεσαν οι αιτούντες, είναι προγενέστερη από αυτή των αιτήσεων, απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη, καθώς αφενός με τη διάταξη του άρθρου 4 ν. 3869/2010 ορίζεται το μέχρι πότε θα πρέπει να κατατεθεί η σχετική δήλωση και όχι το πότε θα συνταχθεί αυτή και αφετέρου, με την τροποποίηση του ως άνω νόμου από το ν. 4161/2013, η κατάθεση της σχετικής δήλωσης δεν είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης.

Το δικαστήριο έκρινε ότι αφενός μεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, αφετέρου δε ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Έτσι, προέβη σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα πέντε ετών για τον πρώτο ποσού 100 ευρώ και για την δεύτερη ποσού 50 ευρώ.

Επιπλέον, προκειμένου να διασωθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας του αιτούντος επί της μοναδικής κατοικίας του, θα καταβάλλει εντός  δεκαπέντε ετών το συνολικό ποσό των 15.000 ευρώ (180 μηνιαίες δόσεις ποσού 83,33 ευρώ). Οι μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση πέντε ετών από τη δημοσιεύση της απόφασης, καθώς κρίθηκε ότι πρέπει να παρασχεθεί στον αιτούνται περίοδος χάριτος διάρκειας πέντε ετών.

 Συμπερασματικά, για τις οφειλές τους συνολικού ύψους 39.325,27  ευρώ, οι αιτούντες θα καταβάλλουν συνολικά το ποσό των 24.000 ευρώ, δηλαδή απαλλάσσονται για το υπόλοιπό τους, ύψους 15.325,27 ευρώ. Η διαγραφή της οφειλής τους ανέρχεται σε ποσοστό 38,98 %.