2108824000

 

 

Υπ’ αριθμ. 7/2014 απόφαση Ειρηνοδικείου Αρήνης – Διαγραφή ποσού 164.579,88 ευρώ (ποσοστό διαγραφής 88,65%) – διάσωση κύριας κατοικίας.

Η αιτούσα έχει γεννηθεί το 1981, είναι διαζευγμένη και αγρότισσα και οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές της ανέρχονται στα 163 ευρώ περίπου. Τα συνολικά της χρέη ανέρχονται στο ποσό των 185.659,08 ευρώ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα έσοδά της, συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της από τις δανειακές συμβάσεις δεν της επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του όγκου των χρεών της. H αδυναμία της αυτή οφείλεται στον αριθμό των δανείων που έχει λάβει και στο ύψος των μηνιαίων δόσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτησή τους, επίσης στα υψηλά επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονται (κυρίως τα καταναλωτικά δάνεια) σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αναγκαίες δαπάνες διαβίωσής της και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητάς της και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Συνεπώς, συντρέχει περίπτωση μόνιμης και διαρκούς αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τις πιστώτριες τράπεζες. Η αδυναμία αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, ούτε σε καταχρηστική συμπεριφορά, όπως προέβαλαν οι πιστώτριες τράπεζες κατά τη συζήτηση, σύμφωνα με τις οποίες προέβαινε σε συνεχή δανεισμό, παρότι γνώριζε την αδυναμία της να εξοφλήσει τα δάνεια με βάση την οικονομική της δυνατότητα και την περιουσιακή της κατάσταση και έτσι περιέφερε τον εαυτό της σε κατάσταση υπερχρέωσης. Όμως, η σχετική δολιότητα θα μπορούσε να υπάρξει μόνο εάν ο δανειολήπτης εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες, για την οικονομική συμπεριφορά των υποψηφίων πελατών τους, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν αποδείχθηκε. Πέραν αυτού ο δόλος πρέπει να αναφέρεται στο μετά την ανάληψη του χρέους διάστημα και όχι στο χρόνο σύναψης της δανειακής σύμβασης. Επιπρόσθετα, σε χρόνο μεταγενέστερο της σύναψης των δανειακών συμβάσεων η χώρα μας περιήλθε σε δεινή οικονομική κατάσταση, η οποία επηρέασε άμεσα ή έμμεσα όλα τα νοικοκυριά, οικονομική κρίση την οποία δεν μπορούσε να προβλέψει η αιτούσα, ούτε να αποτρέψει τις συνέπειές της στα εισοδήματά της. Εξάλλου, οι πιστώτριες τράπεζες γνώριζαν και πάντως είχαν τη δυνατότητα έρευνας της οικονομικής κατάστασης της αιτούσας ζητώντας να της προσκομίσει σχετικά πληροφοριακά στοιχεία για τα εισοδήματά της (βεβαιώσεις αποδοχών, φορολογικές δηλώσεις κλπ), αλλά και να διαπιστώσουν τις υπόλοιπες δανειακές της υποχρεώσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα (λίστα Τειρεσία) και να αρνηθούν τη δανειοδότησή της, εφόσον διαπίστωναν ότι ήταν μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας και δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρέωσεις. Παρόλα αυτά και στα πλαίσια της επιθετικής πρακτικής προώθησης πιστώσεων και του μεταξύ τους ανταγωνισμού που κυριάρχησε κατά τα τελευταία χρόνια στο τραπεζικό σύστημα του τόπου, της χορήγησαν πληθώρα δανείων, αποβλέποντας στα πρόσκαιρα οφέλη απ’ αυτά, συντελώντας έτσι στην υπερχρέωσή της.

Στα περιουσιακά στοιχεία της αιτούσας περιλαμβάνεται η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος 1ου ορόφου, στην Ζαχάρω, εκτάσεως 117,16 τ.μ.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό της οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 και προέβη σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών ύψους 30 ευρώ για χρονικό διάστημα πέντε ετών (συνολικά δηλαδή 1.800 ευρώ).

Επιπλέον, προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία της, το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να καταβάλει ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής της αξίας, ήτοι ποσό 19.278,82 ευρώ (24.092,53 Χ 80%) σε χρονικό διάστημα 20 ετών, δηλαδή σε 240 δόσεις ποσού 80,33 ευρώ έκαστη.

Συμπερασματικά, για τις οφειλές της ύψους 185.659,08 ευρώ, η αιτούσα θα καταβάλλει συνολικά το ποσό των 21.079,20 ευρώ, δηλαδή απαλλάσσεται για το υπόλοιπό της, ύψους 164.579,88 ευρώ. Η διαγραφή της οφειλής της ανέρχεται σε ποσοστό 88,65%.