2108824000

 

 

Υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών.Διάσωση κύριας κατοικίας, θέσης στάθμευσης, αποθήκης και 2 Ι.Χ. Διαγραφή χρέους ποσού 316.331,35 ευρώ (ποσοστό διαγραφής 75,33 %)

Υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αχαρνών.

Απόρριψη ένστασης απαραδέκτου λόγω σώρευσης στο ίδιο δικόγραφο των οφειλών και των δύο αιτούντων. Οι περί ομοδικίας διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Διάκριση απλής και αναγκαστικής ομοδικίας.

Διάσωση κύριας κατοικίας, θέσης στάθμευσης, αποθήκης και 2 Ι.Χ. Διαγραφή χρέους ποσού 316.331,35 ευρώ (ποσοστό διαγραφής 75,33 %)

Οι αιτούντες είναι γονείς δύο ανήλικων τέκνων ηλικίας 4 και 2,5 ετών αντίστοιχα. Ο πρώτος εργάζεται με την ειδικότητα του χειριστή εσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων τεχνικών έργων με μηνιαίες καθαρές αποδοχές ύψους 1.087,50 ευρώ ενώ η δεύτερη εργάζεται με την ειδικότητα της νοσηλεύτριας με μηνιαίες καθαρές αποδοχές ύψους 776,70 ευρώ.

Η συνολική οφειλή του πρώτου ανέρχεται στο ποσό των 209.461,36 ευρώ ενώ της δεύτερης στο ποσό των 210.464,38 ευρώ.

Η ένσταση περί απαραδέκτου της κρινόμενης αίτησης, λόγω σώρευσης στο ίδιο δικόγραφο των οφειλών και των δύο αιτούντων, απορρίφθηκε από το Δικαστήριο διότι οι περί ομοδικίας διατάξεις του ΚΠολΔ εφαρμόζονται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 741, 74 περ. 2 ΚΠολΔ). Ειδικότερα, οι δύο αιτούντες, των οποίων οι οφειλές είναι ομοειδείς και στηρίζονται σε όμοια νομική και ιστορική βάση, συνδέονται μεταξύ τους με το δεσμό της ομοδικίας και ειδικότερα της απλής, καθότι κατά τον καθορισμό της μηνιαίας δόσης τους λαμβάνεται υπόψη, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010, η αμοιβαία δυνατότητα συνεισφοράς των εισοδημάτων αυτών και πέραν αυτής (της συνεισφοράς) ο σύζυγος δεν ευθύνεται για τα προσωπικά χρέη του άλλου συζύγου (βλ. Κρητικός σελ. 134 και Δ. Μακρής σελ 149), πράγμα το οποίο στην περίπτωση που συνέβαινε, οι σύζυγοι θα συνδέονταν μεταξύ τους με τον θεσμό της αναγκαστικής ομοδικίας, καθότι η διαφορά θα επιδεχόταν ενιαία ρύθμιση (ΕιρΠεριστ. 46/20 12, ΕιρΧαλανδ 71/2012 ΤΝΠ Ισοκράτης).

 

Περαιτέρω, οι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα τους διαμένουν σε ένα διαμέρισμα  του τετάρτου ορόφου πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100 % της δεύτερης εξ αυτών, επιφάνειας 96,53 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί οικοδομής στις Αχαρνές Αττικής και στο οποίο ανήκει κατ΄ αποκλειστική χρήση μία ανοικτή θέση στάθμευσης επιφάνειας 10,12 τ.μ., που βρίσκεται στην πυλωτή της οικοδομής, και μία αποθήκη του υπογείου ορόφου επιφάνειας 7,04 τ.μ..

Περαιτέρω, η δεύτερη των αιτούντων είναι κυρία κατά ποσοστό 100% ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας Citroen  C2, 1400 κυβ. εκατοστών, παλαιότητας 8 ετών, η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται στο ποσό των 4.000 ευρώ, ενώ ο πρώτος των αιτούντων, ο οποίος δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, είναι κύριος κατά ποσοστό 100% ενός ΙΧΕ μάρκας Opelμοντέλου Astra, 1600 κυβ. εκατοστών, παλαιότητας 6 ετών, η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται στο ποσό των 6.500 ευρώ.

Η εκποίηση και των δύο ως άνω ΙΧΕ δεν κρίθηκε πρόσφορη, δεδομένου ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον ούτε να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της πιστώτριας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι αφενός μεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, αφετέρου δε ότι δεν κρίνεται απαραίτητη η ρευστοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Έτσι, προέβη σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών για χρονικό διάστημα πέντε ετών για τον πρώτο ποσού 300 ευρώ και για την δεύτερη ποσού 160 ευρώ.

Επιπλέον, προκειμένου να διασωθεί η κύρια κατοικία της δεύτερης, το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να καταβάλει ποσό ίσο με το 80% της αντικειμενικής αξίας της, ήτοι ποσό 75.994,39 ευρώ σε χρονικό διάστημα 20 ετών, και ειδικότερα δόση ποσού 316,64 ευρώ επί 240 μήνες.

 Συμπερασματικά, για τις οφειλές τους συνολικού ύψους 419.925,74 ευρώ, οι αιτούντες θα καταβάλλουν συνολικά το ποσό των 103.594,39 ευρώ, δηλαδή απαλλάσσονται για το υπόλοιπό τους, ύψους 316.331,35 ευρώ. Η διαγραφή της οφειλής τους ανέρχεται σε ποσοστό 75,33 %.