2108824000

 

 

 

Το δικηγορικό γραφείο  “Δημήτριος Αναστασόπουλος και Συνεργάτες”  παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ζητήματα που σχετίζονται με αυτοκινητικές διαφορές, δηλαδή με διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιαδήποτε μορφής για ζημιές που προήλθαν από τη λειτουργία του αυτοκινήτου μεταξύ των δικαιούχων ή των διαδόχων τους καθώς και εκείνων που έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν αποζημίωση ή των διαδόχων τους , όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλισμένων ή των διαδόχων τους.

Ειδικότερα το γραφείο μας αναλαμβάνει :

 

I)             Αποκατάσταση υλικών ζημιών

Κατά τη διάρκεια αυτοκινητικού ατυχήματος είναι δυνατόν να προκληθούν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο ή σε πράγματα που βρίσκονται σε αυτό, οπότε αναλόγως του είδους και της έκτασης της βλάβης ,μπορεί να γίνει λόγος για μερική βλάβη ή για καθολική καταστροφή του αυτοκινήτου.

Σε κάθε περίπτωση, είτε επί ολικής καταστροφής είτε επί μερικής βλάβης η υποχρέωση προς αποκατάσταση της ζημίας περιλαμβάνει: α) την θετική ζημία, δηλαδή τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας β) την αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, όταν δηλαδή παρεμποδίζεται η αύξηση της περιουσίας η οποία θα επερχόταν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, χωρίς το ζημιογόνο γεγονός (λ.χ. στέρηση στο μέλλον εισοδημάτων του από την εργασία του). γ) χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, τη μη αποτιμητή σε χρήμα ζημία που υφίσταται το πρόσωπο από την προσβολή σε προστατευόμενα από το νόμο έννομα αγαθά του ( λ.χ. ζωή, σωματική ακεραιότητα) κατά το 932 ΑΚ.

Σε περίπτωση μερικής καταστροφής ή βλάβης του αυτοκινήτου που μπορεί να αποκατασταθεί, η θετική ζημία του ιδιοκτήτη συνίσταται στο ποσό της δαπάνης που απαιτείται για την αποκατάστασή της και επαναφορά του πράγματος στην πριν  από το ατύχημα κατάσταση υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει  την πριν από το ατύχημα  αξία του αυτοκινήτου. Επί μερικής βλάβης δηλαδή ενός αυτοκινήτου, η αποζημίωση περιλαμβάνει τις δαπάνες για την αγορά ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής του βλαβέντος αυτοκινήτου, καθώς και τη δαπάνη του ΦΠΑ που αναλογεί στις παραπάνω δαπάνες.

Σε περίπτωση καθολικής καταστροφής του αυτοκινήτου, όπου τεχνικά δεν είναι πλέον δυνατή η αποκατάστασή των βλαβών, ο ζημιωθείς δικαιούται να ζητήσει την αξία του καταστραφέντος πράγματος, την αξία δηλαδή που αυτό είχε πριν από την επέλευση της ζημίας, τη ζημία από τη στέρηση χρήσεως (διαφυγόν κέρδος) ενώ μπορεί να ζητήσει και τόκους επί του ποσού του διαφυγόντος κέρδους.

 

ΙΙ) Αποζημίωση συνεπεία προσβολής σώματος ή της υγείας

Σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου η αποζημίωση περιλαμβάνει την επελθούσα ζημία, τα νοσήλια καθώς και τυχόν μελλοντικές στερήσεις ή διαρκείς δαπάνες. (ΑΚ 929).

Η επελθούσα ζημία αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ βλάβης του σώματος ή της υγείας και της άσκησης της αγωγής, μπορεί να είναι θετική ή αποθετική, υπό τον όρο φυσικά ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ατυχήματος και της αντίστοιχης ζημίας.

Τα νοσήλια έχουν ευρύ περιεχόμενο και περιλαμβάνουν τις δαπάνες αγοράς φαρμάκων , αμοιβής ιατρού, παραμονής στο νοσοκομείο ή στην κλινική, λήψης ειδικής βελτιωμένης διατροφής, έξοδα μετακίνησης κ.λ.π. Πάντως, τη σκοπιμότητα εφαρμογής μιας συγκεκριμένης θεραπείας οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο παθών.

Μελλοντικές στερήσεις είναι κάθε μελλοντική ζημία που υφίσταται ο ζημιωθείς στην επαγγελματική και οικονομική του δραστηριότητα, επειδή εξαιτίας του ατυχήματος μειώθηκε η δύναμη για εργασία και η ικανότητα κτήσης των εισοδημάτων του.

Επιπλέον, η ανάγκη αποκατάστασης των συνεπειών της σωματικής βλάβης επιβάλει την πραγματοποίηση ορισμένων διαρκών και επαναλαμβανόμενων δαπανών όπως η δαπάνη εκτέλεσης μιας επιβαλλόμενης πλαστικής εγχείρισης για την διόρθωση ουλών στο πρόσωπο εξαιτίας του ατυχήματος

Φυσικά, παράλληλα με την αγωγή αποζημίωσης μπορεί να σωρευτεί και αίτημα χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο παθών (ΑΚ 932).

 

ΙΙΙ) Αποζημίωση συνεπεία θανάτωσης προσώπου

Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τα νοσήλια και τα έξοδα κηδείας σε εκείνον που κατά το νόμο βαρύνεται με αυτά, όπως και να αποζημιώσει εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτεί από το θύμα διατροφή ή παροχή υπηρεσιών (ΑΚ 928). Έτσι επί θανάτωσης προσώπου, οι δικαιούχοι κατά το νόμο (γονείς, σύζυγος, τέκνα) μπορούν να ζητήσουν:

1)    Αποζημίωση για στέρηση διατροφής ή υπηρεσιών, νοσήλια, έξοδα κηδείας

2)    Χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν εξαιτίας θανάτου.

 

Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα

κατά το Ν. 489/1976

Ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, ρυθμίζει την έναντι τρίτων ζημιούμενων προσώπων αστική ευθύνη του ασφαλιστή από ζημιές που προκαλούνται από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Βάσει της άνω ρύθμισης, ο ζημιωθείς τρίτος  δύναται να απαιτήσει αποζημίωση  για το ατύχημα στρεφόμενος κατά του ασφαλιστή εναντίον του οποίου μπορεί να εγείρει σχετική αγωγή.

Η ευθεία ή άμεση αυτή αξίωση του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή δεν καταργεί βέβαια την προσωπική ευθύνη την οποία υπέχει έναντι του τρίτου ο ασφαλισμένος ως κύριος, κάτοχος ή οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου.

 

IV) Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου

Το Επικουρικό Κεφάλαιο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι ασφαλιστής με την ευρεία έννοια του όρου (άρθρο 1 περ. δ του Ν. 489/1976). Το Ε.Κ. είναι επιφορτισμένο με το βάρος της καταβολής της αποζημίωσης σε περίπτωση αστικής ευθύνης  από αυτοκινητικό ατύχημα στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις (άρθρο 19 Ν. 489/1976):

α) αν το πρόσωπο που υπέχει ευθύνη για το ατύχημα είναι άγνωστο

β) αν το ατύχημα προκλήθηκε από ανασφάλιστο αυτοκίνητο

γ) αν πτώχευσε ο ασφαλιστής, ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας του ασφαλιστή ή απέβη άκαρπη η σε βάρος του εκτέλεση

 

 

V) Ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθρο 728 παρ. 1ΚΠολΔ)

Σε περίπτωση που υπάρχει αξίωση αποζημίωσης για τη μείωση ή απώλεια εργασίας λόγω τραυματισμού ή προσβολής με οποιονδήποτε τρόπο της υγείας ενός προσώπου από οποιαδήποτε αρρώστια, καθώς και των εξόδων θεραπείας και ανάρρωσης, δικαιούται ο παθών να ζητήσει την προσωρινή επιδίκαση των αξιώσεών του με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Επίσης, στην περίπτωση που υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω θανάτωσης κάποιου προσώπου υπέρ των προσώπων εκείνων που το θανατωθέν πρόσωπο είχε υποχρέωση από το νόμο  να διατρέφει, τα τελευταία (δικαιούμενα) πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν την προσωρινή επιδίκαση διατροφής (άρθρο 728 παρ. 1 περ. στΚΠολΔ).

 
 
VI)  Παράσταση ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων
 
Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση σας σ' όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.