2108824000

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν. 3869/2010)
Δείτε εδώ...
Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών (ν. 4307/2014)
Δείτε εδώ...
Εξωδικαστική ρύθμιση δανείων με τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (ν. 4224/2013)
Δείτε εδώ...

 

 

Δείτε τις τελευταίες παρεμβάσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στα Media

Δείτε της τελευταίες δημοσιεύσεις του Δημήτρη Αναστασόπουλου στον Τύπο και στο Διαδίκτυο

Νέα απόφαση του γραφείου μας διαγραφής χρέους ποσού 80.551,06 € (Ποσοστό 73,67%) από το Ειρηνοδικείο Ιλίου (υπ΄ αριθ. 264/2012 Απόφαση Ειρηνοδικείου Ιλίου)

12. 07. 13

Η αιτούσα, είναι συνταξιούχος και τα εισοδήματά της ανέρχονται μηνιαίως σε 900 ευρώ ενώ συνολικά οι οφειλές της ανέρχονται στο ποσό των 109.351,06€. Η αιτούσα είναι συγκυρία κατά 50% ενός αυτοκινήτου 1.600 κ.ε. και έτους πρώτης  κυκλοφορίας 2003.

 

Νέα απόφαση του γραφείου μας διαγραφής χρέους ποσού 80.551,06 € (Ποσοστό 73,67%) από το Ειρηνοδικείο Ιλίου (υπ΄ αριθ. 264/2012 Απόφαση Ειρηνοδικείου Ιλίου)

 

Η αιτούσα, είναι συνταξιούχος και τα εισοδήματά της ανέρχονται μηνιαίως σε 900 ευρώ ενώ συνολικά οι οφειλές της ανέρχονται στο ποσό των 109.351,06€. Η αιτούσα είναι συγκυρία κατά 50% ενός αυτοκινήτου 1.600 κ.ε. και έτους πρώτης  κυκλοφορίας 2003. Δεδομένης της παλαιότητάς του και της μικρής πλέον αξίας του και εφόσον η αιτούσα δεν είναι αποκλειστική κυρία αυτού δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για ικανοποίηση των πιστωτών της, λαμβανομένων και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης.

Ο σύζυγός της που είναι συνταξιούχος λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 1.800 ευρώ. Αυτός είναι κύριος μιας οικίας που αποτελεί τη μόνιμη κατοικία της αιτούσης και του συζύγου της. Ο σύζυγος της έλαβε όταν συνταξιοδοτήθηκε ως αποζημίωση απόλυσης το ποσό των 15.000 ευρώ. Είναι όμως υπερχρεωμένος και οφείλει στους πιστωτές του. Ενόψει δε αυτών και των εν γένει συνθηκών της οικογενειακής τους ζωής, η συνεισφορά του μπορεί να ανέλθει συνολικώς σε 300 ευρώ κάθε μήνα.  


Το Δικαστήριο έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 και ως εκ τούτου ρύθμισε τις οφειλές της με μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών στις Τράπεζες. Ειδικότερα, αφού λήφθηκαν υπόψη τα εισοδήματα και οι βασικές προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες όρισε ότι η αιτούσα θα καταβάλλει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως προς τις Τράπεζες, ποσό το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες.

Συνοψίζοντας, η αιτούσα όφειλε συνολικά ευρώ 109.351,06 προς τις Τράπεζες, ενώ με τη ρύθμιση θα καταβάλλει συνολικά 28.800 ευρώ, απαλλάσσεται, επομένως, για το υπόλοιπο της οφειλής του ύψους 80.551,06 ευρώ, και έχουμε διαγραφή χρέους 73,67%.