2108824000

 

 

14. 05. 27
posted by: Administrator
Εμφανίσεις: 5889

Σε περίπτωση μη πληρωμής δύο ή τριών, συνεχόμενων, δόσεων (εξαρτάται από την σύμβαση δανείου που έχετε υπογράψει) η τράπεζα έχει δικαίωμα να καταγγείλει το δάνειο και απαιτήσει ολόκληρο το ποσό της οφειλής. Η καταγγελία γίνεται με εξώδικο το οποίο θα σας κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει ως κατοικία σας. Στο σημείο αυτό ξεκινά η δικαστική διεκδίκηση της οφειλής σας.

Έπειτα από την παρέλευση της προθεσμίας που τάσσει το εξώδικο, και εφόσον δεν έχετε εξοφλήσει το ποσό της οφειλής, η τράπεζα προχωρά σε έκδοση διαταγής πληρωμής.  Η Διαταγή πληρωμής είναι μια δικαστική απόφαση και η έκδοσή της γίνεται χωρίς να σας καλέσουν να παραστείτε. Όταν εκδοθεί, αποτελεί εκτελεστό τίτλο, επί του οποίου στηρίζεται όλη η μετέπειτα διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία ξεκινά με την έκδοση της Διαταγής πληρωμής και την επίδοσή της και καταλήγει, διαδικαστικά, στον πλειστηριασμό.

Για τον λόγο αυτό, τη στιγμή που θα λάβετε ένα τέτοιο χαρτί θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με δικηγόρο.

Πως μπορεί να αμυνθεί ο οφειλέτης

Μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της επίδοσης της διαταγής πληρωμής, μπορείτε να ασκήσετε το ένδικο βοήθημα της ανακοπής, ζητώντας την ακύρωση της διαταγής πληρωμής.

Με την ανακοπή αυτή μπορείτε να προβάλετε λόγους που αφορούν το δάνειο, δηλαδή την εγκυρότητα ή καταχρηστικότητα των όρων της σύμβασης δανείου, τους τόκους, το επιτόκιο, το οφειλόμενο ποσό, τις παράνομες χρεώσεις όπως τα έξοδα φακέλου, την καταχρηστική συμπεριφορά της τράπεζας και γενικότερα κάθε λόγο που μπορεί να πλήξει την νομιμότητα της έκδοσης της διαταγής πληρωμής ή της απαίτησης της Τράπεζας.

Εάν γίνει δεκτή η ανακοπή σας το Δικαστήριο ακυρώνει τη Διαταγή πληρωμής.

Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές αποφάσεις ακύρωσης διαταγών πληρωμής του γραφείου μας.

14. 05. 27
posted by: Administrator
Εμφανίσεις: 9698

 

Το δικηγορικό γραφείο  “Δημήτριος Αναστασόπουλος και Συνεργάτες”  παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ζητήματα που σχετίζονται με αυτοκινητικές διαφορές, δηλαδή με διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιαδήποτε μορφής για ζημιές που προήλθαν από τη λειτουργία του αυτοκινήτου μεταξύ των δικαιούχων ή των διαδόχων τους καθώς και εκείνων που έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν αποζημίωση ή των διαδόχων τους , όπως και απαιτήσεις από σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλισμένων ή των διαδόχων τους.

Ειδικότερα το γραφείο μας αναλαμβάνει :

 

I)             Αποκατάσταση υλικών ζημιών

Κατά τη διάρκεια αυτοκινητικού ατυχήματος είναι δυνατόν να προκληθούν υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο ή σε πράγματα που βρίσκονται σε αυτό, οπότε αναλόγως του είδους και της έκτασης της βλάβης ,μπορεί να γίνει λόγος για μερική βλάβη ή για καθολική καταστροφή του αυτοκινήτου.

Σε κάθε περίπτωση, είτε επί ολικής καταστροφής είτε επί μερικής βλάβης η υποχρέωση προς αποκατάσταση της ζημίας περιλαμβάνει: α) την θετική ζημία, δηλαδή τη μείωση της υπάρχουσας περιουσίας β) την αποθετική ζημία ή διαφυγόν κέρδος, όταν δηλαδή παρεμποδίζεται η αύξηση της περιουσίας η οποία θα επερχόταν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, χωρίς το ζημιογόνο γεγονός (λ.χ. στέρηση στο μέλλον εισοδημάτων του από την εργασία του). γ) χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, τη μη αποτιμητή σε χρήμα ζημία που υφίσταται το πρόσωπο από την προσβολή σε προστατευόμενα από το νόμο έννομα αγαθά του ( λ.χ. ζωή, σωματική ακεραιότητα) κατά το 932 ΑΚ.

Σε περίπτωση μερικής καταστροφής ή βλάβης του αυτοκινήτου που μπορεί να αποκατασταθεί, η θετική ζημία του ιδιοκτήτη συνίσταται στο ποσό της δαπάνης που απαιτείται για την αποκατάστασή της και επαναφορά του πράγματος στην πριν  από το ατύχημα κατάσταση υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει  την πριν από το ατύχημα  αξία του αυτοκινήτου. Επί μερικής βλάβης δηλαδή ενός αυτοκινήτου, η αποζημίωση περιλαμβάνει τις δαπάνες για την αγορά ανταλλακτικών και τις εργασίες επισκευής του βλαβέντος αυτοκινήτου, καθώς και τη δαπάνη του ΦΠΑ που αναλογεί στις παραπάνω δαπάνες.

Σε περίπτωση καθολικής καταστροφής του αυτοκινήτου, όπου τεχνικά δεν είναι πλέον δυνατή η αποκατάστασή των βλαβών, ο ζημιωθείς δικαιούται να ζητήσει την αξία του καταστραφέντος πράγματος, την αξία δηλαδή που αυτό είχε πριν από την επέλευση της ζημίας, τη ζημία από τη στέρηση χρήσεως (διαφυγόν κέρδος) ενώ μπορεί να ζητήσει και τόκους επί του ποσού του διαφυγόντος κέρδους.

 

ΙΙ) Αποζημίωση συνεπεία προσβολής σώματος ή της υγείας

Σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου η αποζημίωση περιλαμβάνει την επελθούσα ζημία, τα νοσήλια καθώς και τυχόν μελλοντικές στερήσεις ή διαρκείς δαπάνες. (ΑΚ 929).

Η επελθούσα ζημία αναφέρεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ βλάβης του σώματος ή της υγείας και της άσκησης της αγωγής, μπορεί να είναι θετική ή αποθετική, υπό τον όρο φυσικά ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ατυχήματος και της αντίστοιχης ζημίας.

Τα νοσήλια έχουν ευρύ περιεχόμενο και περιλαμβάνουν τις δαπάνες αγοράς φαρμάκων , αμοιβής ιατρού, παραμονής στο νοσοκομείο ή στην κλινική, λήψης ειδικής βελτιωμένης διατροφής, έξοδα μετακίνησης κ.λ.π. Πάντως, τη σκοπιμότητα εφαρμογής μιας συγκεκριμένης θεραπείας οφείλει να επικαλεστεί και να αποδείξει ο παθών.

Μελλοντικές στερήσεις είναι κάθε μελλοντική ζημία που υφίσταται ο ζημιωθείς στην επαγγελματική και οικονομική του δραστηριότητα, επειδή εξαιτίας του ατυχήματος μειώθηκε η δύναμη για εργασία και η ικανότητα κτήσης των εισοδημάτων του.

Επιπλέον, η ανάγκη αποκατάστασης των συνεπειών της σωματικής βλάβης επιβάλει την πραγματοποίηση ορισμένων διαρκών και επαναλαμβανόμενων δαπανών όπως η δαπάνη εκτέλεσης μιας επιβαλλόμενης πλαστικής εγχείρισης για την διόρθωση ουλών στο πρόσωπο εξαιτίας του ατυχήματος

Φυσικά, παράλληλα με την αγωγή αποζημίωσης μπορεί να σωρευτεί και αίτημα χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο παθών (ΑΚ 932).

 

ΙΙΙ) Αποζημίωση συνεπεία θανάτωσης προσώπου

Σε περίπτωση θανάτωσης προσώπου ο υπόχρεος οφείλει να καταβάλει τα νοσήλια και τα έξοδα κηδείας σε εκείνον που κατά το νόμο βαρύνεται με αυτά, όπως και να αποζημιώσει εκείνον που κατά το νόμο είχε δικαίωμα να απαιτεί από το θύμα διατροφή ή παροχή υπηρεσιών (ΑΚ 928). Έτσι επί θανάτωσης προσώπου, οι δικαιούχοι κατά το νόμο (γονείς, σύζυγος, τέκνα) μπορούν να ζητήσουν:

1)    Αποζημίωση για στέρηση διατροφής ή υπηρεσιών, νοσήλια, έξοδα κηδείας

2)    Χρηματική ικανοποίηση λόγω της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν εξαιτίας θανάτου.

 

Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα

κατά το Ν. 489/1976

Ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης, ρυθμίζει την έναντι τρίτων ζημιούμενων προσώπων αστική ευθύνη του ασφαλιστή από ζημιές που προκαλούνται από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Βάσει της άνω ρύθμισης, ο ζημιωθείς τρίτος  δύναται να απαιτήσει αποζημίωση  για το ατύχημα στρεφόμενος κατά του ασφαλιστή εναντίον του οποίου μπορεί να εγείρει σχετική αγωγή.

Η ευθεία ή άμεση αυτή αξίωση του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή δεν καταργεί βέβαια την προσωπική ευθύνη την οποία υπέχει έναντι του τρίτου ο ασφαλισμένος ως κύριος, κάτοχος ή οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου.

 

IV) Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου

Το Επικουρικό Κεφάλαιο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι ασφαλιστής με την ευρεία έννοια του όρου (άρθρο 1 περ. δ του Ν. 489/1976). Το Ε.Κ. είναι επιφορτισμένο με το βάρος της καταβολής της αποζημίωσης σε περίπτωση αστικής ευθύνης  από αυτοκινητικό ατύχημα στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις (άρθρο 19 Ν. 489/1976):

α) αν το πρόσωπο που υπέχει ευθύνη για το ατύχημα είναι άγνωστο

β) αν το ατύχημα προκλήθηκε από ανασφάλιστο αυτοκίνητο

γ) αν πτώχευσε ο ασφαλιστής, ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας του ασφαλιστή ή απέβη άκαρπη η σε βάρος του εκτέλεση

 

 

V) Ασφαλιστικά μέτρα για προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (άρθρο 728 παρ. 1ΚΠολΔ)

Σε περίπτωση που υπάρχει αξίωση αποζημίωσης για τη μείωση ή απώλεια εργασίας λόγω τραυματισμού ή προσβολής με οποιονδήποτε τρόπο της υγείας ενός προσώπου από οποιαδήποτε αρρώστια, καθώς και των εξόδων θεραπείας και ανάρρωσης, δικαιούται ο παθών να ζητήσει την προσωρινή επιδίκαση των αξιώσεών του με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Επίσης, στην περίπτωση που υπάρχει δικαίωμα αποζημίωσης, λόγω θανάτωσης κάποιου προσώπου υπέρ των προσώπων εκείνων που το θανατωθέν πρόσωπο είχε υποχρέωση από το νόμο  να διατρέφει, τα τελευταία (δικαιούμενα) πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν την προσωρινή επιδίκαση διατροφής (άρθρο 728 παρ. 1 περ. στΚΠολΔ).

 
 
VI)  Παράσταση ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων
 
Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση σας σ' όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον Άρειο Πάγο.
14. 01. 14
posted by: Administrator
Εμφανίσεις: 5867

Ο ν. 4224/31.12.2013 για την αναστολή πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας (όπως αυτή έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος) από 1/1/2014 έως 31/12/2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Προκειμένου να προστατεύσουν οι καταναλωτές την κύρια κατοικία τους θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στις τράπεζες έως τις 31 Ιανουαρίου 2014.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στη ρύθμιση υπάγονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ρύθμιση οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.), προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά δεν καταλαμβάνει τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Δεν αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, δηλαδή οφειλές από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ούτε και οφειλές που προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (α. 15 κ. 16 του ν. 3586/2007) ή οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Ο οφειλέτης, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο περί αναστολής πλειστηριασμών, θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε ΚΑΘΕ δανειστή του, μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.

Αν δεν κατατεθεί η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση στις ως άνω προθεσμίες δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.

Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση (του ν. 1599/1986, όπως αντικ. Με την παρ. 13 του ν. 2479/1997), θα πρέπει

  1. 1) να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας (βλ. αναλυτικά τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο νόμο παρακάτω), καθώς και
  2. 2) να συμπεριλαμβάνεται η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000,00 ευρώ για τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

1. Το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις σε ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) να είναι μικρότερο ή ίσο με 35.000,00 ευρώ. Για οικογένειες i) που βαρύνονται φορολογικά με 3+ τέκνα, ii) για άτομα με αναπηρία άνω 67% και iii) για άτομα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία άνω του 67% το αντίστοιχο ποσό προσαυξάνεται κατά 10%, δηλαδή θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 38.500,00 ευρώ.

2. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας τους, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσόν των 200.000,00 ευρώ (ΠΡΟΣΟΧΗ! Κύρια κατοικία θεωρείται αυτή που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1)

3. Η αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 270.00,00 ευρώ. Για οικογένειες, i) που βαρύνονται φορολογικά με 3+ τέκνα, ii) για άτομα με αναπηρία άνω 67% και iii) για άτομα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία άνω του 67%, το αντίστοιχο ποσό προσαυξάνεται κατά 10%, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 297.000,00 ευρώ

4. Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20η Νοεμβρίου 2013, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000,00 ευρώ. Για οικογένειες i) που βαρύνονται φορολογικά με 3+ τέκνα ii) για άτομα με αναπηρία άνω 67% και iii) για άτομα που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία άνω του 67% το αντίστοιχο ποσό προσαυξάνεται κατά 10%, δηλαδή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 16.500,00 ευρώ. Το ποσό αυτό συνυπολογίζεται στο παραπάνω ποσό των 270.000,00 ευρώ.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ

Οι δανειστές κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορούν να ζητήσουν από τον οφειλέτη να τους προσκομίσει επιπλέον δικαιολογητικά. Ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από το αίτημα του δανειστή, ειδάλλως αίρεται η προστασία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή.

Τα δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν είναι:

- αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα (μετά το 2007) ή φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα (πριν το 2007),

- βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής,

- δηλώσεις Ε1 και Ε9,

- αποδεικτικό για το ύψος των καταθέσεων την 20/11/13,

- βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ,

- πιστοποιητικό οικογ. Κατάστασης,

γνωμάτευση αναπηρίας

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ : (Μηνιαία δόση = ετήσια δόση /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΔΟΣΗ : 10% του ετήσιου εισοδήματος μέχρι 15.000,00 ευρώ

                        + 20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος πάνω από τις 15.000,00 ευρώ

* Έμποροι & Ελ. Επαγγ.:

τουλάχιστον το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης

** Άνεργοι & χαμηλόμισθοι (μέχρι του ποσού του επιδόματος Ανεργίας):

Μηδενικές καταβολές

Εάν ο οφειλέτης οφείλει σε περισσότερες από μία τράπεζες η μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

- Η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία δεν προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα τα οποία μπορούν να εκπλειστηριαστούν.

- Ο Ν.3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) είναι σε ισχύ.

- Αν οι οφειλέτες είναι περισσότεροι από ένας, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνες δηλώσεις όλοι οι οφειλέτες.

- Για τον εγγυητή όμως ισχύει το εξής :

Εφόσον ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση για την Τράπεζα.

14. 02. 28
posted by: Administrator
Εμφανίσεις: 4777

ΣύνδεσμοιΠαρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους:
 

 

  

13. 11. 19
posted by: Administrator
Εμφανίσεις: 4128

.

Υποκατηγορίες

Αποφάσεις 


 

Το γραφείο μας έχει επιτύχει πλήθος θετικών αποφάσεων ρύθμισης οφειλών και διαγραφής χρέους υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε:

Άρθρα