2108824000

 

 

Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Με τον νόμο 4307/2014 θεσπίστηκαν έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση των οφειλών  των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, καθώς και έκτακτες διαδικασίες εξυγίανσης ή εκκαθάρισης  των υπερχρεωμένων βιώσιμων επιχειρήσεων.  Ειδικότερα, θεσπίστηκαν τρείς διαδικασίες:

α) Ο εξωδικαστικός διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών 

β) Η ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων  με δικαστική απόφαση, και

γ) Η ειδική διαχείριση των οφειλών με δικαστική απόφαση με σκοπό την εξυγίανση ή εκκαθάριση της επιχείρησης