2108824000

 

 

Ειδική διαχείριση των οφειλών με δικαστική απόφαση με σκοπό την εξυγίανση ή εκκαθάριση της επιχείρησης  

Ποίοι υπάγονται;

Yπάγονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα,  που βρίσκονται σε γενική και μόνιμη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων τους και  έχουν έδρα στην Ελλάδα.

 

Ποια είναι η διαδικασία:

  • Υποβολή αιτήσεως από τους πιστωτές της επιχείρησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας χρηματοδοτικός φορέας, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των απαιτήσεων σε βάρος της επιχείρησης.
  • Μαζί με την αίτηση απαιτείται η κατάθεση δήλωσης του προτεινόμενου ως ειδικού διαχειριστή.
  • Ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης

 

Τι συνέπειες έχει η κατάθεση της αίτησης;

Με αίτηση οιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέχρι την έκδοση της απόφασης μπορούν να διατάζονται προληπτικά μέτρα.

 Η προστασία αυτή  επεκτείνεται και έναντι τυχόν συνοφειλετών και περιλαμβάνει την απαγόρευση της διάθεσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη και των συνοφειλετών και την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών.

 

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από το δικαστήριο διορίζεται  ο προτεινόμενος στην αίτηση ειδικός διαχειριστής ο οποίος συντάσσει απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης και το συντομότερο δυνατόν διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση του συνόλου του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης.

Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταβίβαση τουλάχιστον του 90% του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρησης και εφόσον ικανοποιηθούν πλήρως όλοι οι πιστωτές τότε τα εταιρικά όργανα ή ο ιδιοκτήτης ανακτούν την διοίκηση της επιχείρησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ειδικός διαχειριστής υποβάλλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.