2108824000

 

 

Εξωδικαστικός διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών   

Ποιοι υπάγονται;

Η ρύθμιση αυτή αφορά «μικρές επιχειρήσεις»  και «επαγγελματίες» που κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη) ή έχουν παραιτηθεί από αυτήν
  • Δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και εφόσον έχουν την πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή είναι έμποροι) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση υπαγωγής σε οποιαδήποτε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από την σχετική αίτηση,  και
  • Δεν έχουν καταδικαστεί με οριστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησής τους, δηλαδή να έχει γίνει ρύθμιση.

Η διαγραφή της οφειλής που ζητείται από την επιχείρηση ή τον επαγγελματία πρέπει να αφορά οφειλή από επιχειρηματικό δάνειο και:

  1. Την 30η Ιουνίου 2014 να είχε καθυστέρηση προς τον χρηματοδοτικό φορέα τουλάχιστον 90 ημερών ή επίδικη ή ρυθμισμένη οφειλή ή ο οφειλέτης να μην είχε ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμης οφειλής ή ρύθμισης
  2. να μην υπερβαίνει αθροιστικά τις 500.000 ευρώ και να ισούται τουλάχιστον με το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά της επιχείρησης ή του επαγγελματία ή, εφόσον είναι μικρότερο, να ισούται με το ποσό που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης της οφειλέτριας επιχείρησης και των συνοφειλετών της.

Καθαρή περιουσιακή Θέση είναι η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών του, μείον το σύνολο των υποχρεώσεών τους. 

Σε περίπτωση που περιοριστούν οι απαιτήσεις του χρηματοδοτικού φορέα κατά του οφειλέτη το ίδιο θα γίνει και κατά των συνοφειλετών.

Ποια είναι η διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση ή τον επαγγελματία το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου του 2016  προς το χρηματοδοτικό  ίδρυμα με υπογεγραμμένη βεβαίωση από τον οφειλέτη και κάθε τυχόν συνοφειλέτη που 1) θα αποτυπώνει την καθαρή περιουσιακή θέση του οφειλέτη, 2) θα προσδιορίζει την τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων, 3) θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία κάθε επιχείρησης με έναρξη λειτουργίας μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2010, την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη, ή ομόρρυθμος εταίρος κλπ. και 4) θα περιέχει άδεια για κοινοποίηση των δεδομένων στην Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.
  2. Απάντηση του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά τη διακριτική του ευχέρεια με δυνατότητα να παράσχει διαγραφή ή και ρύθμιση υπό διαφορετικούς όρους από αυτή που ζητήθηκε αρχικά, και
  3. Εφόσον ο οφειλέτης λάβει από το χρηματοδοτικό ίδρυμα βεβαίωση διαγραφής ή ρύθμισης των οφειλών του τότε δικαιούται και πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσήκουσα εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις, προκαλεί αυτοδικαίως την αναβίωση των οφειλών.