2108824000

 

 

Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων  με δικαστική απόφαση

Η ρύθμιση των οφειλών γίνεται με κατάθεση αιτήσεως το αργότερο μέχρι τις 31-3-2016 στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της επιχείρησης, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της ρύθμισης είναι, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, να έχει γίνει υπαγωγή των οφειλών αυτών σε πρόγραμμα εξυπηρέτησής τους. 

Ποίοι υπάγονται;

Yπάγονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα και κέντρο των κυρίων συμφερόντων τους στην Ελλάδα, καθώς και οι μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες εφόσον στη ρύθμιση αυτή συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν α) τουλάχιστον το 50,1% του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον το 50,1% των εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή άλλης μορφής εξασφαλιστική συμφωνία την 30η Ιουνίου 2014, β) συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο χρηματοδοτικών φορέων των οποίων οι απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών υποχρεώσεων της επιχείρησης.

 

Ποια είναι η διαδικασία:

  • Υποβολή αιτήσεως από τον οφειλέτη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) μέχρι τις 30.3.2016.
  • Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλεται η συμφωνία ρύθμισης καθώς και υπολογισμός του ποσοστού των συναινούντων πιστωτών που συντάσσεται από Λογιστή Φοροτεχνικό Α ή Β Τάξεως ή ορκωτό λογιστή και επισυνάπτεται στη συμφωνία ρύθμισης.
  • Ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης

 

Τι μπορεί να προβλέπει η ρύθμιση αυτή;

Η συμφωνία ρύθμισης που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση μπορεί να προβλέπει α) μείωση των απαιτήσεων, β) παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους, γ) μετοχοποίηση των απαιτήσεων ή  δ) κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Τι συνέπειες έχει η κατάθεση της αίτησης;

Η υποβολή της αίτησης έχει ως συνέπεια την αναστολή τυχόν εκκρεμουσών αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή κήρυξης πτώχευσης.

Με αίτηση οιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέχρι την έκδοση της απόφασης μπορούν να διατάζονται προληπτικά μέτρα με μέγιστη ισχύ τους 6 μήνες.

 Η προστασία αυτή  επεκτείνεται και έναντι τυχόν συνοφειλετών και περιλαμβάνει την απαγόρευση της διάθεσης των ακινήτων και του εξοπλισμού της επιχείρησης του οφειλέτη και των συνοφειλετών καθώς και την αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών.

 

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Η απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από τη συζήτηση και εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις το Δικαστήριο ρυθμίζει τις υποχρεώσεις της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ρύθμιση συμφωνίας.

Εφόσον το προβλέπει η συμφωνία ρύθμισης, αναστέλλονται οι ατομικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά της επιχείρησης και των τυχών συνοφειλετών για διάστημα έως τριών μηνών από την δημοσίευση της απόφασης.

Αναστέλλεται, για περίοδο δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και εξοφλείται το οφειλόμενο χρέος στους εργαζόμενους από απαιτήσεις εξαρτημένης εργασίας που προέκυψαν την τελευταία διετία σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Τέλος δικαιούται πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, για τις οφειλές του, προς την Εφορία και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης,  πέραν των προβλεπομένων στα άρθρα 51 και 54 του ν. 4305/2014. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν καταδικαστεί οι ίδιοι οι έμποροι, οι πρόεδροι, διαχειριστές, εταίροι κλπ,  με οριστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή για λαθρεμπορία ή για απάτη σε βάρος του Δημοσίου ή των Φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Σε περίπτωση που λόγω ύψους οφειλής ο οφειλέτης δεν δύναται να ρυθμίσει τις οφειλές του, τότε δικαιούται να αιτηθεί διαγραφή ποσοστού 40% επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής  και στην τμηματική εξόφληση του υπολοίπου σε 100 μηνιαίες δόσεις.

 

Σε περίπτωση που η συμφωνία περιλαμβάνει αναδιάρθρωση ή μείωση πίστωσης που έχει εγγυηθεί,  το Ελληνικό Δημόσιο περιορίζεται αναλογικά και η παρασχεθείσα εγγύηση. Το ίδιο συμβαίνει και για τις απαιτήσεις των πιστωτών κατά των συνοφειλετών, οι οποίες περιορίζονται στο ίδιο ποσό με την απαίτηση κατά της επιχείρησης όπως αυτή διαμορφώνεται με την συμφωνία ρύθμισης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη προσήκουσα εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις, δίνει το δικαίωμα στους πιστωτές να καταγγείλουν τη ρύθμιση με αποτέλεσμα την αναβίωση των οφειλών.