Ανακοπές διαταγών πληρωμής

Το γραφείο μας έχει πετύχει πλήθος θετικών δικαστικών αποφάσεων ακύρωσης διαταγών πληρωμής και είναι σε θέση να σας συμβουλέψει υπεύθυνα για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να διαχειριστείτε με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

Έχουμε πετύχει πλήθος θετικών δικαστικών αποφάσεων ακύρωσης διαταγών πληρωμής. Ενδεικτικά, με την υπ΄ αριθ. 7174/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πετύχαμε την μερική ακύρωση Διαταγής πληρωμής ως προς την επιδίκαση των τόκων υπερημερίας, λόγω μη προσδιορισμού του ύψους επιτοκίου, με την υπ΄ αριθ. 4804/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω καταχρηστικής έκδοσής της, με την υπ΄ αριθ. 17/2019 απόφαση του Ειρηνοδικείου Περιστερίου πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω ακυρότητας του ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/1975, με την υπ΄ αριθ. 744/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω μη βεβαίωσης γνησιότητας του αποσπάσματός των βιβλίων της Τράπεζας, με την υπ΄ αριθ. 476/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω του παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του ν. 128/1975, με την υπ΄ αριθ. 5740/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών πετύχαμε την ακύρωση Διαταγής πληρωμής λόγω του παράνομου υπολογισμού των τόκων με βάση ημερολογιακό έτος 360 ημέρες αντί των 365 κλπ.

 

Το γραφείο είναι σε θέση να σας συμβουλέψει υπεύθυνα για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσετε σε περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής, να αξιολογήσει την τραπεζική σύμβαση, τις χρεώσεις και τους όρους της σύμβασης και τις ιδιαίτερες συνθήκες της υπόθεσής σας, προκειμένου να έχετε μια αξιοπρεπή παράσταση στο δικαστήριο αλλά και μια σωστή διαπραγμάτευση με τον πιστωτή σας. 

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται μέχρι την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Ληξιπρόθεσμο δάνειο

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Αρχικά όταν ένα δάνειο δεν πληρώνεται η Τράπεζα πριν προχωρήσει σε καταγγελία της δανειακής σύμβασης οφείλει να εφαρμόσει τον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.

Ληξιπρόθεσμο δάνειο

Η οφειλή είναι πλέον απαιτητή

Καταγγελία της σύμβασης

Εφόσον δεν ρυθμιστεί το δάνειο η Τράπεζα καταγγέλλει τη σύμβαση δανείου με εξώδικη δήλωση η οποία κοινοποιείται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δανειολήπτης με δικαστικό επιμελητή.

προθεσμία 15 εργασίμων ημερών για ανακοπή

Έκδοση διαταγής πληρωμής

Μετά τη καταγγελία η Τράπεζα καταθέτει αίτηση στο δικαστήριο, χωρίς να καλέσει να παρασταθεί ο δανειολήπτης με την οποία ζητά την έκδοση διαταγής πληρωμής, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον δανειολήπτη.

προθεσμία 15 εργασίμων ημερών για ανακοπή