Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:

Ρυθμίζονται οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δεν ρυθμίζονται απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της, οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων.

Ποιοi μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση: 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα.

2. Πτωχευτική ικανότητα έχουν τα φυσικά πρόσωπα.

3. Πτωχευτική ικανότητα έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό.

Είναι η ρύθμιση υποχρεωτική για τους πιστωτές;

Οι χρηματοδοτικοί φορείς διατηρούν διακριτική ευχέρεια ως προς την υποβολή πρότασης ρύθμισης και ως προς το περιεχόμενό της. Δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν προτάσεις σε όλες τις περιπτώσεις.

Πότε δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης;

Η υποβολή της αίτησης δεν επιτρέπεται εφόσον:

1. Ενενήντα τουλάχιστον τοις εκατό (90%) των συνολικών οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ

2. Έχει υποβληθεί αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξη πτώχευσης ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017, εκτός εάν έχει γίνει παραίτηση μέχρι την υποβολή της αίτησης.

3. το πρόσωπό έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση

4. έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής στις παραπάνω διαδικασίες ή εκκρεμεί η έκδοση απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει 15 τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον 12 μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού

5. Ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό 20% τουλάχιστον. Η επιδείνωση μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των δαπανών του.

6. οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου από τον νόμο ή από ιδιωτική βούληση ή με δικαστική απόφαση, και ιδίως αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή του εταίρου, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:

• α) φοροδιαφυγή

• β) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή ΦΚΑ, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.

Αίτηση οφειλέτη και πρόσκληση πιστωτή.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ.

Η διαδικασία διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας.

Μπορούν όμως να κινήσουν την διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης και το Δημόσιο, οι ΦΚΑ ή οι χρηματοδοτικοί φορείς κοινοποιώντας στον οφειλέτη πρόσκληση για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των οφειλών του θέτοντας προθεσμία για την υποβολή της αίτησης έως 45 ημερολογιακές ημέρες.

Η αίτηση πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά:

Α) πλήρη στοιχεία του οφειλέτη (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή είναι νομικό πρόσωπο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του ή το εισόδημα του κατά το τελευταίο οικονομικό έτος πριν την υποβολή της αίτησης και τις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών, περιγραφή της δραστηριότητας του, της οικονομικής του κατάστασης, των λόγων της οικονομικής του αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,

Β) κατάλογος όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά του οφειλέτη (π.χ. προμηθευτών ή εργαζομένων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΜΦ και, εφόσον υπάρχουν τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση), τα οφειλόμενα ποσά ανά πιστωτή και την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος κάθε οφειλής.

Γ) κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών.

Δ. πλήρη περιγραφή βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο)

Ε. δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου εντός την τελευταίας 5ετίας.

Εφόσον πρόκειται για οφειλέτη φυσικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον υποχρεωτικά (άρθρο 10) και τα εξής:

1. πλήρη στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΚΑΔ, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

2. κατάλογο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του συζύγου ή της συμβίας και των εξαρτώμενων μελών στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία των κινητών.

3. Στοιχεία για το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος από οποιαδήποτε πηγή.

4) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία

Πότε η πρόταση ρύθμισης γίνεται δεκτή από τους πιστωτές;

Αν η πρόταση εξασφαλίζει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών (ποσοστό 60% επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων) και τουλάχιστον το 40% επί του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο (υποθήκη, προσημείωση, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόμιο του άρθρου 976 ΚΠολΔ), υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης (μεταξύ συναινούντων πιστωτών και οφειλέτη. Μπορεί να συναφθούν και πολλαπλές διμερείς συμφωνίες με ταυτόσημο περιεχόμενο).

Τηλεοπτικές Εμφανίσεις


Ο γενικός γραμματέας της ΕΓΔΙΧ Φώτης Κουρμούσης και ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος στην ΕΡΤ 1.

Ο γενικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος αναλύουν την λειτουργία της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και τις προϋποθέσεις ρύθμισης των οφειλών.

Ο κ. Κουρμούσης ξεκαθάρισε πως ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να ρυθμίσει κάποιος τις υποχρεώσεις του μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία που υπάρχουν όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών, η διαμεσολάβηση κλπ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Αναστασόπουλο ισχύουν τα ακόλουθα:

– Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρυθμίζονται οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

– Αίτηση μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα.

– Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιέχει συνολικές υποχρεώσεις του οφειλέτη, κατάλογο κινητών και ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και δήλωση για μεταβιβάσεις ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της τελευταίας πενταετίας.

– Με την αίτηση γίνεται επεξεργασία των δεδομένων του οφειλέτη και άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.

– Με την υποβολή της αίτησης και μέχρι την περάτωση της διαδικασίας αναστέλλονται αναγκαστικά μέτρα εκτός από πλειστηριασμούς που έχουν προγραμματιστεί εντός 3 μηνών από την υποβολή της αίτησης.

– Αν η πρόταση ρύθμισης των χρηματοδοτικών φορέων εξασφαλίζει τη συναίνεση του οφειλέτη, τη σύμφωνη γνώμη του 60% των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων και το 40% με ειδικό προνόμιο τότε υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης.

– Εφόσον υπάρχουν οφειλές προς Δημόσιο ή τους ΦΚΑ, η σύμβαση κοινοποιείται και σε αυτούς και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ρύθμισης για το Δημόσιο, η άπρακτη πάροδος 15 εργασίμων ημερών συνάγεται αποδοχή της συμφωνίας και από το Δημόσιο.

– Μπορούν όμως Δημόσιο και ΦΚΑ να καταρτίζουν διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών εφόσον ο οφειλέτης καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος.

To Top