ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα του Τραπεζικού δικαίου με πλήθος δικαστικών αποφάσεων που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις αντιδικίες με τις Τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων. 

Έχουμε πετύχει πλήθος δικαστικών αποφάσεων που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την υπερχρέωση και την αναγκαστική εκτέλεση που έχει ξεκινήσει σε βάρος επιχειρήσεων ή ιδιωτών.

Αντιμετωπίζουμε τυχόν καταχρηστικές συμπεριφορές πιστωτικών ιδρυμάτων – εταιρειών διαχείρισης κόκκινων δανείων - funds σε κάθε στάδιο της υπόθεσης και παρέχουμε όλα τα μέσα άμυνας για εγγυητές και πρωτοφειλέτες.

 

Είμαστε από τα λίγα γραφεία που έχουμε πετύχει τόσες δικαστικές αποφάσεις διαγραφής χρεών, αναστολής πλειστηριασμών και απαλλαγής εγγυητών και συνεχίζουμε αδιαλείπτως την δραστηριότητά μας στο κομμάτι αυτό.

 

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 

1) Μελέτη και διαπραγμάτευση όρων τραπεζικών συμβάσεων και εντοπισμό καταχρηστικών όρων.

2) Διαπραγμάτευση με τραπεζικά ιδρύματα και ξένα funds.

3) Σύνταξη και συζήτηση αγωγών κατά τραπεζικών ιδρυμάτων για αναγνώριση καταχρηστικών συμπεριφορών και ακύρωση όρων δανειακών συμβάσεων.

4) Μελέτη κινήσεων λογαριασμού για διαπίστωση περαγεγραμμένων τόκων υπερημερίας και παράνομων χρεώσεων.

5) Πτωχευτικό δίκαιο – εξυγίανση επιχειρήσεων – πτώχευση επιχειρήσεων και ιδιωτών.

6) Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ιδιωτών

7) Αναδιάρθρωση χρεών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

8) Άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης – ανακοπές, αναστολές διαταγών πληρωμής - ανακοπές κατασχέσεων – αντιρρήσεις κατά προγραμμάτων συνεχίσεων πλειστηριασμών.

9) Αναστολή πλειστηριασμών.

10) Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών.

11) Νόμος Κατσέλη Εφέσεις κατά απορριπτικών ή εσφαλμένων αποφάσεων – Μεταρρυθμίσεις αποφάσεων.

12) Leasing – χρηματοδοτικές μισθώσεις.

13) Αγωγές κατά τραπεζών για απαλλαγή εγγυητών.

14) Αγωγές κατά τραπεζών για εσφαλμένες επενδυτικές συμβουλές.

15) Ακύρωση συμβάσεων λόγω απάτης, πλάνης, απειλής ή εκμετάλλευσης ανάγκης ή απειρίας.